Licencja Royalty Free

Warunki tej licencji stanowią umowę prawną pomiędzy licencjobiorcą, a licencjodawcą – Bartoszem Trzaskowskim, właścicielem serwisu internetowego www.bmtfx.com. Wykorzystanie obrazów (m. in. zdjęcia, tekstury, obrazy HDRI, pliki sIBL) umieszczonych w serwisie, objętych licencją Royalty Free, oznacza zaakceptowanie warunków tej licencji. Obrazy umieszczone w serwisie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

 1. Licencja zostaje udzielona Licencjobiorcy na nabyte zdjęcia niezależnie od formy ich dostarczenia.
 2. Licencjobiorca nabywa prawo do wykorzystania obrazów bez prawa do wyłączności. Ta sama treść może zostać wykorzystywana przez innych nabywców.
 3. Licencjobiorca może wykorzystywać obrazy jedynie jako element skończonego projektu wizualnego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.
 4. Licencjobiorca ma prawo wykorzystać nabyte obrazy na potrzeby własne lub zleconych produkcji.
 5. Licencjobiorca może sprzedawać lub przekazywać osobom trzecim nabyte obrazy jedynie w formie skończonych projektów graficznych.
 6. Licencjobiorca nie może odsprzedać, odstąpić lub w jakiejkolwiek innej formie przekazać praw do pobranych obrazów osobom trzecim
 7. Licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji na zakupione zdjęcia.
 8. Licencjobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego przechowywania pobranych obrazów w sposób uniemożliwiający ich pobranie bezpośrednio ze strony internetowej lub z udostępnionego publicznie serwera lub poprzez programy do sieciowej wymiany plików.
 9. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem obrazu przez Licencjobiorcę.
 10. Licencjodawca nie udziela gwarancji odnośnie wykorzystania nazw, elementów architektury, znaków firmowych lub praw do własności intelektualnej i przemysłowej przedstawionych na obrazach. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystania zamieszczonych na obrazach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności, spoczywa w całości na Licencjobiorcy.
 11. Autorzy obrazów zachowują wszelkie prawa autorskie, w tym prawa majątkowe oraz prawa własności intelektualnej. Zakup obrazów nie powoduje przeniesienia praw autorskich na kupującego.
 12. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej licencji, naruszenia dóbr osobistych osób występujących na zdjęciach lub naruszenia praw autorskich Licencjodawca może rościć o odszkodowanie od Licencjobiorcy.
 13. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, jest niewyłączna, niezbywalna oraz nie jest ograniczona terytorialnie.
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.

This post is also available in: angielski